Disclaimer

Disclaimer van KamerDelft

KamerDelft is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerDelft, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerDelft zijn verbonden. KamerDelft is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerDelft beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerDelft is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerDelft worden aangeboden. KamerDelft garandeert niet dat de op KamerDelft aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerDelft garandeert ook niet dat de op KamerDelft aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerDelft garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerDelft hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerDelft is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerDelft. U vrijwaart KamerDelft voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerDelft.